Shanghai eCircle Co., Ltd.
Hu Yong
Address: Suite 501, Building 26, 2855 Long, Qixin Lu, Shanghai.
Postcode: 201101
TEL: +86 21 34100085
Fax: +86 21 34100085